ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Understand and Interpretion of ISO 21501-4 Calibration Certificate” เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

 

Understand and Interpretion of ISO 21501-4 Calibration Certificate

The released ISO 14644-1:2015 specifies that particle counters must be calibrated to ISO 21501-4.

Cleanroom users should then follow ISO 21501 as a means of meeting EU GMP, ISO 14644-1, cGMP, and other requirements.

The course provides the understanding of fundamental of  particle counter and the compliance calibration method using ISO 21501-4  as well as interpreation of the calibration report.