เซ็นเซอร์วัดความเร็วลม ใช้วัดความเร็วลมที่ผ่านฟิวเตอร์ พิสัยของเครื่องอยู่ที่ 0-200 ฟุตต่อนาที หรือ 0.1 – 0.016 เมตรต่อวินาที สามารถต่อกับเครื่องนับอนุภาคและแสดงผลได้ในเวลาเดียวกับข้อมูลการนับอนุภาค

โพรบสาหรับตรวจหารอยรั่วของฟิวเตอร์ การออกแบบโพรบเป็นไปตามมาตรฐาน และออกแบบแบบ isokinetic คือไม่รบกวนการเคลื่อนที่ของลม