News & Articles

News

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บ.Lighthouse worldwide solutions Ltd และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมแกล้าพระนครเหนือ งาน ณ วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา