โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา

โดยทาง LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS LTD ได้สนับสนุนการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ทดสอบห้องสะอาด เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรของบริษัทให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร รวมไปถึงทางด้านการแพทย์ ซึ่งบริษัท LIGHTHOUSE WORLDWIDE SOLUTIONS LTD. เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่อง Particle Counters อุปกรณ์แสดงค่าสภาพแวดล้อมและให้บริการสอบเทียบห้องสะอาด ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

     ในการนี้มีศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย Mr.Thomas Saunders Sr. Vice President นางสาววลีรัตน์ จิรวัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนายสุทธิพร ยวงนุ่น ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ และคณะผู้บริหารทั้งสององค์กรร่วมในพิธีลงนามเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทร