ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Configuration and Opearating of LMS monitoring Software” เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

 

Configuration and Opearating of LMS monitoring Software

 LMS  monitoring systems are designed for use with Lighthouse instruments such as 

 the Remote Particle Counters, Remote Air Sampler , portable Particle Counters and environmental sensors.

 Data can be automatically collected in real time so that user can analyze the live data in graphs, data tables and standard reports.

 The course provides the hand-on configuration setup , operating and admistration level.