ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Understanding the Cleanroom Standards ISO 14644-1 and 14644-2” เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

 

Understanding the Cleanroom Standards ISO 14644-1 and 14644-2

ISO14644 parts 1 and 2 are international cleanroom standards to be accepted worldwide.

It is necessary to ensure that a cleanroom performs satisfactorily throughout its life 

and continue comply with cleanroom classification given in ISO 14644-1 and ISO 14644-2