ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Configuration and Opearating of LMS monitoring Software” เวลา 09.00-16.30 น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

 

Configuration and Opearating of LMS monitoring Software

LMS  monitoring systems are designed for use with Lighthouse instruments such as 

the Remote Particle Counters, Remote Air Sampler , portable Particle Counters and environmental sensors.

" Data can be automatically collected in real time so that user can analyze the live data in graphs, data tables and standard reports."

The course provides the hand-on configuration setup , operating and admistration level.