ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Fundamental of Particle Counting and ISO 21501-4” เวลา 09.00-16.30น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

Fundamental of Particle Counting and ISO 21501-4

The purpose of ISO 21501-4 is “to provide a calibration procedure and verification method for particle counters, so as to minimize the inaccuracy in the measurement result by a counter, as well as the differences in the results measured by different instruments.

The course provides the understanding of fundamental of particle counter and the compliance calibration method using ISO 21501-4