ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “HEPA Filter Testing” เวลา 09.00-16.30น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

HEPA Filter Testing

The high efficiency air filter and its housing should be check to ensure that

no airborne contamination is supplied to the cleanroom as a result of

it by-passing the filter installation.

ISO 14644-3 annex B6 provides guideline testing of installed HEPA filter

using Photometer and Particle counter