ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Contaminant tests for compressed gases” เวลา 09.00-16.30น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

Contaminant tests for compressed gases

Compressed air should be tested and monitor on a routine basis in order to

determine the cleanliness of the air supply

The course is provided overview - testing and monitoring compressed air/gases

for microbiological / non-viable particulate, oil and moisture content