ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Cleanroom Classification to ISO14644-1” เวลา 09.00-16.30น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

Cleanroom Classification to ISO14644-1

ISO14644 parts 1 is international cleanroom standards to be accepted worldwide.

Classification of air cleanliness by discrete particle counter (DPC) in cleanrooms

is the primary method of cleanroom classification.

It is a requirement to validate the air cleanliness minimally at annually intervals for all ISO Class.

The course is designed to provide the validating tester or cleanroom operator

the necessary guidance and tools to undertake these tests and make the right choices.