ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “Airflow Measurement and Testing” เวลา 09.00-16.30น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด

 

Airflow Measurement and Testing

Airflow measurement is critical to creating and maintaining a cleanroom or

controlled environment and is a paramount requirement in applications for

such industries as pharmaceutical, healthcare, semiconductor, electronics,

aerospace, automotive and laboratory sciences.

Legislative requirements such as ISO14644-3 describe the requirements

for these tests but there are many variations and a wide range of instruments

to use to perform the tests.