ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ISO 14644-1 Cleanroom test revision 2015” เวลา 08.30-16.00น. ณ ห้องประชุม บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จากัด ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองห้องสะอาดที่เปลี่ยนแปลง โดยในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายเกี่ยวกับห้องสะอาดเบื้องต้น(Basic Cleanroom) , เนื้อหาการบรรยาย ISO14644-1 revision 2015 รวมไปถึงการทากิจกรรมกับชุดสาธิตที่หลากหลาย ด้าน Particle counting , HEPA filter testing , Air flow Visualization และ Particle in compressed gas เป็นต้น

     หากท่านหรือผู้แทนประสงค์เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่นี้ จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการอบรม 200 บาทต่อท่าน (วันที่และเวลาในการจัดงาน ท่านสามารถดูได้ตามเอกสารแนบท้ายจดหมาย)